359 приказ

359 приказ

Подобные зачеты проводятся в УФСИН России по Вологодской области и подведомственных ему учреждениях ежеквартально. Для пенитенциарных сотрудников это своеобразный экзамен на профпригодность, который включает проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов, уровня владения оружием и боевыми приемами рукопашного боя.

Владение необходимыми знаниями, умениями, навыками, а также поддержание их на должном уровне является важной составляющей службы в уголовно-исполнительной системе. Каждый сотрудник должен пройти тестирование на знание нормативных документов, регламентирующих служебную деятельность, а также специальный тест на знание правил обращения с огнестрельным оружием и основных частей пистолета Макарова, чтобы получить допуск к стрельбам.

Нормативы стрельбы на время очень жесткие и для того, чтобы справится с ними, нужны опыт и сноровка и, конечно, отличное знание материальной части оружия и правил его применения. Обязательной проверке подвергается физическая подготовка сотрудников, которая включает в себя несколько упражнений: на силу и выносливость – отжимание и подтягивание, на быстроту и ловкость – челночный бег. Тщательной проверке подвергнется умение применять боевые приемы борьбы.


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.10.2006 N 359
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо

встановлення гнучкого режиму робочого часу
На виконання пункту 3.4.28 плану роботи Міністерства праці та
соціальної політики України на третій квартал 2006 року,
затвердженого наказом від 07.07.2006 р. N 251, Н А К А З У Ю:
Затвердити Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого
режиму робочого часу, що додаються.
Міністр М.Папієв
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства

праці та соціальної політики

України

04.10.2006 N 359
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу
Методичні рекомендації розроблено Міністерством праці та
соціальної політики України за участю Науково-дослідного інституту
соціально-трудових відносин (м. Луганськ) з метою поліпшення
організації праці, підвищення її ефективності, гармонійного
поєднання соціально-економічних та особистих інтересів працівників
з інтересами роботодавця.
У методичних рекомендаціях викладено умови та порядок
запровадження гнучкого режиму робочого часу з урахуванням
законодавства.
Методичні рекомендації можуть бути використані
підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємствами)
незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та
господарювання, галузевої належності з метою більш ефективного
використання робочого часу та засобів виробництва. В окремих
галузях економіки можуть бути розроблені методичні рекомендації з
урахуванням специфіки їх функціонування.
1. Загальні положення
1.1 Правовою підставою для встановлення гнучкого режиму
робочого часу (далі — ГРРЧ) є стаття 13 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (далі — КЗпП) та стаття 7 Закону України «Про
колективні договори і угоди» ( 3356-12 ), згідно з якими питання
режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку
встановлюються у колективному договорі.
1.2 Гнучкий режим робочого часу (ГРРЧ) — це така форма
організації праці, за якою для деяких категорій працівників, для
працівників окремих підприємств або їх структурних підрозділів,
встановлюється режим праці з саморегулюванням часу початку,
закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня.
1.3 Режим ГРРЧ у більшості випадків передбачає підсумований
облік робочого часу. В цих умовах обов’язковою вимогою є повне
відпрацювання працівником встановленої законодавством кількості
робочих годин в обліковому періоді, який прийнято для
підсумованого обліку робочого часу (тиждень, місяць, квартал, рік
тощо).
1.4 Режим ГРРЧ може бути застосований на підприємствах в
різних варіантах щодо початку та закінчення робочого дня, його
тривалості, перерви на харчування та відпочинок (вільний від
роботи час) залежно від виробничих (нерівномірне завантаження
працівників роботою, коли основний обсяг робіт припадає на початок
чи кінець робочого дня або виходить за його межі — ненормований
робочий день) та інших умов (робота місцевого транспорту, дитячих
дошкільних закладів, шкіл, лікувальних установ та установ
побутового обслуговування, значна віддаленість місця проживання
від місця роботи тощо).
1.5 Застосування режимів ГРРЧ не тягне змін в нормуванні та
оплаті праці працівників, не впливає на порядок нарахування та
розмір доплат, премій, не надає пільг при обчисленні стажу роботи
(в тому числі і спеціального) та інші трудові права працівників.
1.6 У разі, коли рівень завантаження працівників роботою
впродовж робочого дня дозволяє надати їм вільний від роботи час
для відпочинку з відсутністю їх у цей час на робочому місці і
забезпечити їм нормальну, передбачену законодавством тривалість
робочого дня, застосування ГРРЧ доцільне як альтернатива
встановленню працівникам ненормованого робочого дня.
2. Порядок запровадження гнучкого режиму робочого часу
2.1 Основні положення ГРРЧ регулюються нормами законодавства,
що дозволяє роботодавцю за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації встановлювати у правилах
внутрішнього трудового розпорядку підприємства: — час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) як в
цілому для підприємства, так і для окремих категорій працівників
або структурних підрозділів (стаття 57 КЗпП ( 322-08 ); — розподіл робочого дня (зміни) на частини (стаття 60 КЗпП
( 322-08 ); — час початку та закінчення перерв для відпочинку і
харчування (стаття 66 КЗпП ( 322-08 ). При цьому працівникам надається право використовувати час
перерви для відпочинку і харчування на свій розсуд з відсутністю в
цей час на своєму робочому місці (стаття 66 КЗпП ( 322-08 ).
2.2 Рішення роботодавця щодо можливості запровадження ГРРЧ
узгоджується з виборним органом первинної профспілкової
організації або обумовлюється колективним договором.
2.3 Запровадженню ГРРЧ передує роз’яснювальна робота,
розв’язання організаційно-технічних та економічних питань,
відповідна підготовка персоналу та керівників до сприйняття такого
режиму роботи, розробка системи контролю та обліку робочого часу
кожного працівника, застосування відповідних технічних засобів, а
також узгодження інших питань між роботодавцем та працівниками.
2.4 Не рекомендується застосовувати ГРРЧ на безперервно
діючих виробництвах, при багатозмінній організації роботи у разі
відсутності вільних робочих місць до початку чи після закінчення
зміни, а також в інших випадках, обумовлених специфікою
виробництва, коли виконання обов’язків працівником потребує його
присутності у чітко визначені правилами внутрішнього трудового
розпорядку, що діють на підприємстві, години роботи (торгівля,
побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні
роботи, робота транспорту та інше), а також коли застосування ГРРЧ
несумісне з вимогами щодо безпечних умов праці працівників.
2.5 ГРРЧ може встановлюватись за угодою між працівником і
роботодавцем як при прийнятті на роботу, так і згодом, у разі,
коли з будь-яких причин застосування звичайних графіків роботи
малоефективне або перехід на ГРРЧ сприятиме більш ефективному
використанню робочого часу, підвищенню ефективності праці,
поліпшенню соціально-психологічного мікроклімату в колективі.
2.6 Запровадження ГРРЧ може бути зініційоване також за
колективною заявою працівників підприємства або його структурного
підрозділу, виборним органом первинної профспілкової організації.
У цьому випадку роботодавець розглядає можливість уведення
ГРРЧ і приймає відповідне рішення.
2.7 У разі запровадження ГРРЧ працівники, які переводяться на
цей режим праці, повинні бути поінформовані та ознайомлені з
терміном, порядком та умовами його застосування не пізніше, як за
місяць.
2.8 Переведення працівників на ГРРЧ здійснюється за їх згодою
і оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця із
зазначенням конкретних термінів і умов його застосування.
2.9 Порядок та умови застосування ГРРЧ обов’язково мають бути
визначені у правилах внутрішнього трудового розпорядку
підприємства.
3. Організація праці працівників в умовах гнучкого режиму
робочого часу
3.1 Організація праці працівників в умовах ГРРЧ передбачає
три складові робочого часу, на які може поділятися робочий день
(зміна): — фіксований час — це час, коли працівник обов’язково повинен
бути на робочому місці і виконувати безпосередньо свої виробничі
функції; — змінний час — це час, коли працівник на свій розсуд може
починати та закінчувати свій робочий день (зміну). Це, як правило,
одна-дві години перед початком (закінченням) зміни та час перерви
на відпочинок і харчування; — час перерви на відпочинок і харчування, який може складати
від 30 хвилин до двох годин на зміну. Цей час працівник
використовує на свій розсуд і може бути відсутнім на робочому
місці.
3.2 Робота в умовах ГРРЧ може бути організована за двома
основними варіантами: — при поденному обліку робочого часу працівник зобов’язаний
додержуватися встановленої правилами внутрішнього трудового
розпорядку тривалості робочого дня незалежно від його початку,
закінчення та тривалості перерви на обід; — при підсумованому обліку робочого часу працівник повинен
відпрацювати встановлену відповідно до законодавства кількість
робочих годин в обліковому періоді, який прийнято для
підсумованого обліку робочого часу (тиждень, місяць, квартал, рік
тощо). В цьому випадку протягом встановленого облікового періоду
працівник повинен недопрацьовані впродовж тижня (місяця) години
роботи відпрацювати в інший час, а у разі коли працівником за
тиждень (місяць) відпрацьовано понад нормальну тривалість робочого
часу, йому має бути надано відповідний час відпочинку. При цьому тривалість роботи в окремі дні може бути як меншою,
так і більшою у порівнянні з тривалістю робочого дня, встановленою
правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
3.3 Роботодавець, виходячи з структури робочого дня та
встановленого облікового періоду кожного окремого працівника,
бригади або структурного підрозділу, які переводяться на ГРРЧ,
повинен узгодити їх час роботи з роботою інших працівників, бригад
або структурних підрозділів шляхом регулювання фіксованого,
змінного часу і часу перерви на відпочинок і харчування.
3.4 В умовах ГРРЧ тривалість робочого часу (зміни) не може
перевищувати 12 годин на добу.
3.5 Обов’язковою умовою застосування ГРРЧ є забезпечення
обліку відпрацьованого робочого часу та контролю за трудовою
дисципліною працюючих в цьому режимі.
3.6 Відсутність працівника на його робочому місці у
фіксований час без поважних причин має вважатися порушенням
трудової дисципліни.
3.7 Працівники, які порушують трудову дисципліну або інші
умови праці, передбачені ГРРЧ, можуть бути позбавлені права
користуватися цим режимом із застосуванням до них заходів
дисциплінарного стягнення.
3.8 У разі виробничої необхідності роботодавець може
тимчасово на термін до одного місяця переводити працівників з ГРРЧ
на загальновстановлений на підприємстві режим роботи (частина
друга статті 33 КЗпП ( 322-08 ).
3.9 Під час виконання роботи поза межами підприємства (участь
в інших роботах, службове відрядження) ГРРЧ не застосовується. У
разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу
того підприємства, до якого він відряджений.

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

Вход для пользователей Стань пользователем

Доступ к документу можно получить: Для зарегистрированных пользователей:
Тел.: +7 (727) 222-21-01, e-mail: info@prg.kz, Региональные представительства

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания
Я принимаю Условия обслуживания
Продолжить

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359
Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов

См: Ответ Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 17 июля 2020 года на вопрос от 16 июля 2020 года № 628874 (dialog.egov.kz) «О статусе Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов»

В соответствии с подпунктом 14) статьи 12-2 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.

2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Ержанову А.К.) обеспечить:

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, направление копии на официальное опубликование в средствах массовой информации и информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и на интернет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Рау А.П.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

А. Исекешев

«СОГЛАСОВАН»:

Министр национальной экономики

Республики Казахстан

Е. Досаев

«СОГЛАСОВАН»:

Министр энергетики

Республики Казахстан

В. Школьник

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 13 ноября 2008 г. N 624 (Д) Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 N 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 N 725 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852, N 40, ст. 4544) приказываю: 1. Утвердить новую систему оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-исполнительной системы, оплата труда которого осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений: размеры окладов (должностных окладов, тарифных ставок) гражданского персонала уголовно-исполнительной системы (приложение N 1); порядок определения должностных окладов руководителей учреждений уголовноисполнительной системы, их заместителей, главных бухгалтеров (приложение N 2); Инструкцию о порядке, условиях и размерах выплат компенсационного характера, применяемых для гражданского персонала уголовно-исполнительной системы (приложение N 3); Инструкцию о порядке, условиях и размерах выплат стимулирующего характера, применяемых для гражданского персонала уголовно-исполнительной системы (приложение N 4); порядок формирования и использования фонда оплаты труда гражданского персонала уголовно-исполнительной системы (приложение N 5); размеры и порядок направления средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на осуществление выплат стимулирующего характера гражданскому персоналу уголовноисполнительной системы (приложение N 6); перечень приказов ФСИН России, которые утрачивают силу после введения новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовноисполнительной системы. 2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.12.2008. 3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора ФСИН России Баринова Н.И. Директор Ю.И.КАЛИНИН от 13 ноября 2008 г. N 624 Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2008 г. N 12663 Приложение N 1 к Приказу Федеральной службы исполнения наказаний от 13 ноября 2008 г. N 624

Уголовное право, уголовно-исполнительное право, уголовный процесс

И.А. Антонов*, В.А. Антонов**

Деятельность ФСИН России в условиях чрезвычайных обстоятельств: понятие, задачи, подготовка кадров

В настоящее время одним из наиболее важных вопросов, стоящих перед Российской Федерацией, является проблема обеспечения национальной безопасности, т.е. как внешней, так и внутренней безопасности нашего общества в целом и каждой отдельной личности. Национальная безопасность включает много различных аспектов (политических, экономических, экологических, правовых и др.), в рамках же настоящей работы представляется необходимым остановиться на работе государственных органов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств. В частности, в системе государственных органов надлежит особо выделить ФСИН России.

Среди задач, стоящих перед учреждениями и органами ФСИН России при возникновении чрезвычайных обстоятельств, в нормативных правовых актах называются:

— пресечение (ликвидация) групповых неповиновений, массовых беспорядков в исправительных учреждениях и СИЗО;

— розыск и задержание вооруженных и иных особо опасных преступников, совершивших побег из учреждения или при конвоировании;

— освобождение лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников в учреждении, а также на других объектах ФСИН России;

— пресечение (отражение) вооруженных нападений на объекты ФСИН России;

— участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного (экологического) характера на объектах ФСИН России.

При этом, как видно из названия работы, мы целенаправленно используем термин «чрезвычайное обстоятельство» вместо более распространенных «чрезвычайная ситуация» и «чрезвычайное происшествие». Представляется, что именно данное понятие наиболее четко отражает условия работы учреждений, исполняющих наказание.

* Доктор юридических наук, доцент (Санкт-Петербургский университет МВД России).

** Начальник отдела охраны ФГУ ИК-9 УФСИН России по Новгородской области, соискатель кафедры государственноправовых дисциплин Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, майор внутренней службы.

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 4 (36) 2007

Так, И.П. Щербань, сравнивая понятия «чрезвычайная ситуация» и «чрезвычайное обстоятельство», пишет, что они очень схожи по своему содержанию — они создают обстановку. В то же время они отличаются по явлениям, их вызывающим: если чрезвычайные ситуации возникают в силу природных, техногенных и биогенных событий, то на возникновение чрезвычайных обстоятельств влияют также события криминального и социально-политического характера1. Кроме 7 этого, в Федеральном Конституционном законе от 30 мая 2001 г. №Э-ФКЗ «О чрезвычайном положении» ^ термин «чрезвычайная ситуация» как одно из оснований введения режима чрезвычайного положения

употребляется применительно к явлениям только природного, техногенного и экологического характера2. Социально-политические события криминального и некриминального характера

^ законодатель не относит к чрезвычайным ситуациям.

В Инструкции по планированию действий учреждений и органов уголовно-исполнительной ^ системы Министерства юстиции Российской Федерации при чрезвычайных обстоятельствах задачи по ликвидации пожаров, последствий взрывов, затоплений, смерчей и тайфунов, химического, бактериологического заражения, иных событий, угрожающих жизни и здоровью персонала и спецконтингента на объектах УИС, обозначаются, но не раскрываются, т.к. все расчеты ^ привлекаемых сил и средств отражаются в других специальных планах по линии гражданской обороны

^ и ведомственной противопожарной службы, разработка которых регламентируется иными

нормативными правовыми актами3.

^ ^ Таким образом, можно заключить, что чрезвычайные ситуации, чрезвычайные происшествия

и чрезвычайные обстоятельства являются близкими понятиями, вызывающими особые условия Щ для деятельности учреждений и органов УИС, однако они не являются равнозначными. Термин

«чрезвычайная ситуация» применяется в основном для определения неблагоприятной обстановки, вызванной обстоятельствами природного и техногенного характера, а также крупными и длительными неблагоприятными социальными процессами и явлениями. Понятие «чрезвычайное происшествие» охватывает лишь кратковременные и единичные события социального, в основном криминогенного характера, резко нарушающие нормальный ход работы учреждений УИС.

^ В свою очередь, понятие «чрезвычайное обстоятельство» является обобщающим в отношении

первых двух. Оно включает в себя как чрезвычайное происшествие, так и чрезвычайную ситуацию ^ и применяется для определения деятельности учреждений и органов УИС по предупреждению,

5 локализации и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и чрезвычайной ситуации. Т.е.,

5 рассматривая деятельность органов УИС по нейтрализации чрезвычайных происшествий и

^ чрезвычайных ситуаций, будет более правильно употреблять термин «чрезвычайное обстоятельство».

На основании вышеизложенного можно отметить, что под возникновением чрезвычайного

§

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

е

обстоятельства в учреждениях уголовно-исполнительной системы следует понимать такие условия

^ жизнедеятельности работников УИС и спецконтингента, а также условия функционирования ^ учреждения УИС в целом, которые существенно влияют на работу аттестованного и неаттестованного персонала, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, требуют принятия специальных мер для ^ защиты их жизни, здоровья, прав и свобод, материальных и иных ценностей и вызывают необходимость восстановления нормальной деятельности объектов УИС.

Возникновение чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС неизбежно приводит к изменению режима функционирования учреждений в сторону повышения интенсивности (прежде всего увеличения физических и психологических нагрузок) и увеличения продолжительности работы личного состава, к необходимости использования приданных и взаимодействующих сил других органов ^ (государственных органов исполнительной власти в регионе, органов местного самоуправления, ^ правоохранительных органов — МЧС, МВД, ФСБ), к изменению традиционной структуры управления, ^ созданию временных структурных подразделений и др. В этой связи сотрудники ФСИН России ^ должны постоянно проходить подготовку к действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств. На

2 данном вопросе мы и акцентируем дальнейшее внимание.

В целом профессиональную подготовку сотрудников УИС можно классифицировать на два

вида:

^ 1) профессиональная подготовка для повседневного несения службы в условиях стабильной

В оперативной обстановки;

2) профессиональная подготовка к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Первый вид профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы сегодня является наиболее разработанным. В учебно-методической литературе и ведомственных нормативных актах закреплены и успешно применяются на практике программы подготовки

различных категорий работников. Отлажен механизм переподготовки и повышения квалификации сотрудников УИС. Для этой цели создана и успешно функционирует система образовательных учреждений Министерства юстиции России.

Второй вид профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы требует практической проверки и дальнейшего освещения в научной и учебно-методической литературе.

Итак, подготовка сил и средств уголовно-исполнительной системы должна проводиться с целью обеспечения постоянной готовности учреждений и органов ФСИН России к решению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств.

Эта цель достигается:

— разработкой планов действий учреждений и органов ФСИН России при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

— подготовкой (обучением) сотрудников к самостоятельным действиям и к совместным действиям в составе отдельных элементов группировки сил и средств, а также органов управления к выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

— готовностью сил и средств к действиям в чрезвычайных обстоятельствах.

Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы базируется на общих

педагогических принципах, исходных требованиях, выполнение которых обеспечивает решение поставленных задач. Однако, как совершенно справедливо отмечается в научной и учебнометодической литературе, подготовка сотрудников УИС имеет свою специфику, которая обусловлена рядом факторов:

— она проводится с людьми, которые занимаются специфической деятельностью и для участия в занятиях на время отрываются от нее;

— она проводится для людей, как правило, уже имеющих профессиональное образование и нередко обладающих немалым опытом решения профессиональных задач;

— она является именно подготовкой, а не обучением;

— она отличается особыми целями, задачами, организацией, содержанием, формами, методами, условиями и критериями эффективности4.

С учетом специфики функционирования и служебной деятельности учреждений (подразделений) и органов ФСИН России профессиональная подготовка сотрудников строится на следующих принципах обучения:

— обучение сотрудников тому, что необходимо для выполнения служебных задач;

— обеспечение постоянной готовности подразделений и органов управления к действиям в чрезвычайных обстоятельствах;

— сознательность, активность и самостоятельность обучаемых;

— наглядность обучения;

— систематичность, последовательность и комплексность в обучении;

— доступность обучения;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

— прочность знаний, умений и навыков;

— сочетание коллективного и индивидуального подходов в обучении.

Принципы обучения тесно связны между собой, и их всегда необходимо применять в сочетании.

Нельзя не сказать и о том, что успешность и качество выполнения поставленных перед ФСИН России задач во многом зависят от уровня подготовленности руководящего состава, систематического повышения его профессионального и методического мастерства, глубокого изучения и творческого применения нормативных правовых актов. Само же методическое мастерство зависит от степени овладения им передовыми методиками, формами и методами проведения различного рода занятий и учений. Только хорошо подготовленные и методически правильно проведенные занятия по специальной подготовке позволяют постоянно повышать готовность сил и средств к решению учреждениями уголовно-исполнительной системы вопросов, возникающих при чрезвычайных обстоятельствах.

Для успешного решения учебных задач при подготовке сотрудников УИС к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств важно умело применять различные методы и формы обучения, в которых находят практическое применение отмеченные выше принципы обучения. Приемы и способы, с помощью которых осуществляются передача и усвоение знаний, формирование умений и навыков (устное изложение, обсуждение изучаемого материала, показ ; упражнение , практическая и самостоятельная работа), должны быть направлены на достижение слаженности действий подразделений и органов управления ФСИН при выполнении служебных задач в различных условиях чрезвычайной обстановки.

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 4 (36) 2007

£

В специальной подготовке применяются разнообразные формы обучения, обеспечивающие как теоретическую, так и практическую подготовку сотрудников, органов управления и подразделений (учреждений) ФСИН России. К основным формам специальной подготовки сотрудников необходимо отнести тактико-строевые занятия (тренировки), групповые упражнения, инструктивные и инструктивно-методические занятия, самостоятельную работу. ^ Подготовка органов управления и учреждений (подразделений) осуществляется на штабных ^ тренировках, тактико-строевых и инструктивных занятиях, командно-штабных и тактикоспециальных учениях. Интересы профессиональной подготовки требуют творческого применения разнообразных форм и методов, решительной борьбы против схематизма и шаблона в подготовке различных категорий сотрудников, подразделений и органов управления,

^ против попыток превратить те или иные формы и методы обучения в универсальные, пригодные т

ф ( на все случаи жизни.

^ Раскрывая особенности специальной подготовки сотрудников и подразделений УИС к

^ действиям в чрезвычайных условиях, важно особо выделить порядок проведения тактико-строевых 3 занятий и групповых упражнений, а также штабных тренировок, командно-штабных учений и тактико-^ специальных учений.

Тактико-строевые занятия являются одной из основных практических форм специальной подготовки. Они применяются для практической отработки способов действий служебных нарядов (элементов группировки сил) и подразделений различных видов служебной деятельности, их первоначальной соорганизации и подготовки к тактико-специальным учениям либо для непосредственной подготовки к выполнению задач в условиях чрезвычайных ситуаций. Отработка приемов и способов действий на тактико-строевых занятиях продолжается до тех пор, пока каждый обучаемый не будет твердо знать свое место и роль в соответствующем элементе группировки (группе, подразделении) и не научится координировать свои действия с действиями других сотрудников того или иного элемента группировки сил и средств. Основными методами, применяемыми на тактикостроевых занятиях, являются показ, объяснение и упражнение (тренировка).

^ Групповые упражнения — одна из наиболее распространенных форм специальной подготовки

^ руководящего состава учреждений и органов ФСИН России. Они предназначены для привития ^ обучаемым умений и навыков работы в роли определенного должностного лица и для более глубокого ^ усвоения теоретических положений на фоне конкретной обстановке. Групповые упражнения широко ^ применяются на сборах различных категорий начальствующего состава. Достоинствами групповых упражнений является то, что они просты по организации, не требуют больших затрат материальных средств, общедоступны и применимы в любых условиях. Вместе с тем они развивают у обучаемых ^ активность и инициативу, а также дают возможность руководителю занятия осуществлять непрерывный контроль за правильным применением обучаемыми теоретических знаний при решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Важной формой подготовки органов управления и учреждений ФСИН РФ к практической работе в условиях чрезвычайной ситуации являются штабные тренировки. Штабные тренировки предназначены:

— для обеспечения слаженности и оперативности в работе органов управления ФСИН России по руководству действиями учреждений (подразделений) и других сил при чрезвычайной ситуации;

— для совершенствования подготовки начальствующего состава по занимаемым должностям и поддержания на высоком уровне служебно-боевой готовности сотрудников органов управления;

^ — для выработки у сотрудников умений и навыков в проведении оперативно-тактических

^ расчетов, анализе обстановки чрезвычайной ситуации и планировании служебной деятельности ^ учреждении и органов ФСИН России;

^ — для формирования у начальствующего состава высоких морально-психологических и

служебно-боевых качеств.

^ Штабные тренировки проводятся на картах (схемах, планах) в помещениях, а при

необходимости и на местности.

Командно-штабные учения являются формой совместного обучения руководителей и подчиненных им органов управления (оперативных штабов, управлений сводных отрядов, групп управления учреждений). Основной метод обучения на командно-штабных учениях — практическая работа.

Командно-штабные учения применяются для совершенствования слаженности и оперативности в работе начальников (руководителей) и органов управления ФСИН России, их навыков в организации служебно-боевой деятельности и в непрерывном управлении подразделениями (силами и средствами) при выполнении различных задач в любых чрезвычайных условиях, а также для проверки реальности планов действий при чрезвычайных обстоятельствах. Они проводятся на завершающем этапе подготовке руководителей и личного состава органов управления, после отработки всех запланированных теоретических и практических занятий. Тема командно-штабного учения охватывает вопросы подготовки к выполнению одной или нескольких служебно-боевых задач при чрезвычайной ситуации. На командно-штабных учениях обеспечивается создание реальных условий чрезвычайной обстановки, позволяющих обучать руководителей и оперативные штабы органов ФСИН России умелому управлению подразделениями (учреждениями) как в пунктах постоянной дислокации, так и за их пределами.

Тактико-специальные учения являются наиболее масштабной, сложной и наиболее эффективной формой полевой выучки начальников, органов управления и личного состава УИС, их всесторонней подготовки к выполнению служебно-боевых задач при возникновении чрезвычайных ситуаций. Они организуются и проводятся в целях:

— соорганизации подразделений, сводных отрядов, резервов, служебных нарядов и элементов группировки для умелых и решительных действий при выполнении ими служебно-боевых задач в различных условиях чрезвычайной ситуации;

— повышения полевой выучки личного состава; выработки и совершенствования навыков начальников и оперативных штабов (органов управления) по управлению силами (учреждениями, подразделениями, служебными нарядами);

— отработки вопросов организации и поддержания взаимодействия между элементами группировки (подразделениями, учреждениями), а также с взаимодействующими органами (органами исполнительной власти, правоохранительными органами, в особенности МЧС, МВД, ФСБ, органами местного самоуправления);

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

— выработки у сотрудников не только профессиональных качеств, но и психологической устойчивости к выполнению задач в чрезвычайных обстоятельствах;

— исследования способов действий караулов, служебных нарядов, сводных отрядов, резервов, учреждений и иных подразделений, эффективного использования сил и средств в специальных операциях, а также методов работы начальников и оперативных штабов по управлению подчиненными при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Основной метод обучения на тактико-специальном учении — практическая работа по выполнению всеми обучаемыми своих обязанностей в условиях, максимально приближенных к реальной служебно-боевой деятельности органов ФСИН России.

Помимо всего прочего, важно отметить, что качество занятий по специальной подготовке сотрудников УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах во многом зависит от наличия и состояния учебно-материальной базы. Учебно-материальную базу профессиональной подготовки составляют:

— учебные объекты (учебные городки), учебно-вспомогательные помещения;

— вооружение, боевая и специальная техника, инженерно-технические и специальные средства;

— технические средства обучения;

— учебно-методические материалы (разработанные в тесном сотрудничестве и взаимодействии с МЧС, МВД и ФСБ).

Учебно-материальная база должна обеспечивать:

— качественную отработку учебных тем (вопросов) в соответствии с программами обучения и учетом служебного предназначения обучаемых категорий сотрудников;

— возможность интенсивного обучения;

— проведение учебных сборов, тренировок и учений.

Учебно-материальная база профессиональной подготовки должна постоянно развиваться и обновляться, а материально-техническое обеспечение — совершенствоваться.

Подводя итог, можно отметить, что ФСИН РФ на сегодняшний день играет важную роль в решении задач по обеспечению национальной безопасности, в т.ч. при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 4 (36) 2007

Под чрезвычайными обстоятельствами в учреждениях уголовно-исполнительной системы следует понимать такие условия, которые существенно негативно влияют на работу личного состава подразделения и жизнедеятельность спецконтингента, требуют принятия специальных мер защиты их жизни, здоровья, прав и свобод, материальных и иных ценностей и вызывают необходимость восстановления нормальной деятельности объектов.

^ Важнейшим условием высокой эффективности действий сотрудников уголовно-исполнительной

^ системы в чрезвычайных условиях является хорошо организованная и регулярно проводимая специальная подготовка. Руководители учреждений и органов ФСИН России должны в полной мере ^->1 осознавать важность данного направления деятельности.

1 См.: Щербань И.П. Организация взаимодействия в УИС при возникновении 40: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 12-13.

5* 3 См.: п. 1.4 Приказа МЮ РФ № 29 от 4 апреля 2005 г. «Об утверждении Инструкции по планированию и подготовке сил

^ и средств уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах».

^ 4 См. также: Методика специальной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям при

^ чрезвычайных обстоятельствах: Учебно-методическое пособие для среднего, старшего и высшего начальствующего состава уголовно-исполнительной системы, слушателей и курсантов образовательных учреждений, подведомственных ФСИН России. М., 2006.

g Н.В. Громадская*, Л.Б. Смирное*

§ Особенности политики в области ресоциализации

» несовершеннолетних правонарушителей

^ в условиях формирования правового государства

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Статья посвящена основным направлениям политики государства в области ресоциализации осужденных ^ несовершеннолетних, отбывающих уголовные наказания. В работе рассматриваются проблемы совершенствования мер исправительного характера осужденных отбывающих наказания в учреждениях уголовно-^ исполнительной системы.

^ The article is devoted to the basic directions of policy of the state in the field of ресоциализации the condemned

^ Будущее России и ее национальная безопасность находятся в руках сегодняшнего

О подрастающего поколения. И от того, насколько правильно государственными органами будет выбрана ^ стратегия формирования ценностной и эмоционально-волевой сферы подрастающего поколения,

3 зависит криминальная активность населения в будущем. Решение существующих проблем положения ^ подростков в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации и международными обязательствами обусловили выбор в качестве приоритетного направления государственной политики социальную и социально-правовую защиту подрастающего поколения, проведение активной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, взаимодействие всех органов исполнительной власти по оказанию необходимой помощи подросткам.

* Преподаватель кафедры правоохранительных органов и уголовно-исполнительного права, подполковник милиции.

** Профессор кафедры правоохранительных органов и уголовно-исполнительного права, доктор юридических наук, доцент, полковник милиции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *