Приказ 454 471 516

Приказ 454 471 516

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 175 від 05.12.91
м.Київ

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 482 від 04.12.2001 )

Про перелік медичних показань та порядок
видачі медичних висновків дітям-інвалідам
з дитинства віком до 16 років

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 454/471/516 від 08.11.2001 )

На виконання доручення Кабінету міністрів України від 1 жовтня 1991 року N 17299/34 та з метою соціального захисту дітей-інвалідів ЗАТВЕРДЖУЮ :

1. Порядок видачі медичного висновку на дитину-інваліда з дитинства віком до 16 років (додаток 2), погоджені з Міністерством соціального забезпечення України та Міністерством Фінансів України. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 454/471/516 від 08.11.2001 )

2. Форму медичного висновку на дитину (підлітка) -інваліда з дитинства віком до 16 років (додаток 3). НАКАЗУЮ :

1. Завідуючим відділами, начальникам управлінь охорони здоров’я обл(міськ)виконкомів, завідуючому відділом охорони здоров’я Ради Міністрів Кримської АРСР:

1.1. Забезпечити контроль по виконанню даного наказу.

1.2. Зобов’язати головних спеціалістів відділів (управлінь) охорони здоров’я обл(міськ)виконкомів до 01.01.92 провести організаційно-методичну роботу серед головних спеціалістів районного та міського рівнів з питань про порядок видачі медичних висновків на дітей-інвалідів віком до 16 років.

2. Вважати таким, що втратив чинність на території України, наказ МОЗ СРСР від 14 грудня 1979 р. N 1265 «Про порядок видачі медичного висновку на дітей-інвалідів з дитинства віком до 16 років».

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника міністра Пономаренко В.М.

Наказ набирає чинності з 1 січня 1992 року.

Міністр Ю.П.Спіженко

( Додаток 1 (Перелік медичних показань, які дають право на отримання соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16 років) втратив чинність на підставі Наказу МОЗ N 454/471/516 від 08.11.2001 )

Додаток N 2
до наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 05.12.91 N 175

Порядок
видачі медичного висновку
дітям-інвалідам віком до 16 років

Інвалідність дітей — значне обмеження життєдіяльності, що призводить до соціальної дезадаптації внаслідок неспроможності самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою.

Показанням для визначення інвалідності у дітей є патологічні стани, які виникають при уроджених, спадкових, здобутих захворюваннях та після травм.

Питання про встановлення інвалідності розглядається після проведення діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів.

Кратність оглядів дітей залежить від прогнозованої динаміки в стані здоров’я,їх здатності до навчання, пересування, орієнтації, самообслуговування, контролю за своєю поведінкою.

В розділі I «Переліку» включені захворювання та патологічні стани, що супроводжуються різким порушенням функцій організму, частковим обмеженням життєдіяльності, соціальною дезадаптацією, при прогнозуванні повного або часткового відновлення порушених функцій органів та систем.

По захворюваннях та патологічних станах, віднесених до I-го розділу «Переліку», медичний висновок на дітей-інвалідів оформлюється кожні 2 і 5 років не пізніше попереднього медичного висновку (строк дії медичного висновку закінчується з I-го числа місяця, який настає за місцем видачі).

В розділі 2 включені патологічні стани, які призводять до значного обмеження життєдіяльності, соціальної дезадаптації, повної неспроможності до самообслуговування при різко виражених необоротних порушеннях функцій органів та систем. Медичний висновок на дітей — інвалідів при таких захворюваннях та патологічних станах видається одноразово до 16-літнього віку (у відповідності з свідоцтвом про народження).

Республіканська, обласні, міські, спеціалізовані дитячі лікарні та відділення (ортопедо-хірургічне відновного лікування, неврологічне, психіатричне, туберкульозне, пульмонологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, урологічне, нефрологічне та ін.), які надають медичну допомогу дітям, а також лікувальні заклади (республіканські, обласні, міські, спеціалізовані диспансери), що надають медичну допомогу підліткам, після стаціонарного або амбулаторного обстеження і лікування можуть комісійно вирішити питання про визнання дитини (підлітка) інвалідом.

Своє рішення спеціалісти фіксують у карті стаціонарного хворого, консультативному висновку або виписці з історії хвороби. Консультативний висновок (виписка) видається на руки батькам /опікуну дитини/підлітка/ інваліда для ЛКК лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання дитини (підлітка) — інваліда.

Медичний висновок в установленій формі оформлується лікарсько-контрольною комісією (ЛКК) дитячих лікувально-профілактичних (відділень), поліклініками (на водному та залізничному транспорті), лікувально-профілактичних закладів, що надають медичну допомогу підліткам, на підставі рішення лікарів у відповідності з Переліком.

Медичний висновок оформлюється за підписом головного лікаря дитячого лікувально-профілактичного закладу або його заступника по медичній частині та лікаря відповідного профілю, що представляє дитину лікувально-контрольній комісії; завіряється круглою печаткою і в 3-денний строк направляється в міський (районний) відділ соціального забезпечення за місцем проживання батьків, (опікуна) дитини-інваліда.

На руки батькам (опікуну) видається довідка, яка підтверджує, що медичний висновок на їх дитину направлений до відділу соціального забезпечення.

Не пізніше 1 місяця до виповнення 16 років діти-інваліди направляються на огляд ЛТЕК.

Анамнестичні та об’єктивні дані, на підставі яких був зроблений медичний висновок, результати висновку, а також дата оформлення наступного медичного висновку фіксуються в первинній медичній документації (амбулаторна карта, карта стаціонарного хворого).

Відповідність за стан всієї роботи по видачі медичних висновків дітям-інвалідам віком до 16 років покладена на керівника лікувально-профілактичного закладу. Бланки медичних висновків зберігаються у відповідальної особи, як документи суворої звітності.

Особа, відповідальна за облік, отримання, зберігання та витрачення медичних висновків та їх корінців призначається наказом по лікувально-профілактичному закладу.

Батьки або опікун дитини-інваліда у разі незгоди з медичним висновком можуть оскаржити даний висновок у вищестоящі медичні заклади або у судовому порядку протягом 1 місяця.

За порушення правил видачі медичного висновку винні притягаються до відповідальності у встановленому порядку.

Заст.начальника Головного
управління лікпрофдопомоги дітям та матерям I.П.Чухніна

Додаток N 3
до наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 05.12.91 N 175

Код форми СКУД ———————————
| | | | | | | | |
——————————— ———————————
Код установи СКПО | | | | | | | | |
———————————
Міністерство Медична документація.
охорони
здоров’я ———————————
України форма | | 0 | 8 | 0 | | | | У |
———————————
Затверджена Міністерством охорони здоров’я
України ———————————
| | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
———————————
———————————
N | | | 1 | 7 | 5 | | | |
———————————

1.Прізвище, ім’я та по батькові дитини ___________________________________________________________

2.Дата народження ___________________________________________________________________________
(рік, місяць, число)

3.Прізвище, ім’я, по батькові матері, батька, опікуна(необхідне підкреслити) ____________________________

4.Місце проживання батьків (опікуна)___________________________________________________________

5.Захворювання (патологічний стан) ____________________________________________________________

Висновок:

Висновок дійсний до «___» __________ 19____ р.

Дата перегляду «___» _______________ 19____ р.

М.П.

Головний лікар _________________________
(підпис,ініціали,прізвище)
Заст.головного
лікаря по медичній
частині
_________________________
Лікар, що лікує _________________________

Код форми СКУД ———————————
| | | | | | | | |
——————————— ———————————
Код установи СКПО | | | | | | | | |
———————————
Міністерство Медична документація.
охорони
здоров’я ———————————
України форма | | 0 | 8 | 0 | | | | У |
———————————
Затверджена Міністерством охорони здоров’я
України ———————————
| | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
———————————
———————————
N | | | 1 | 7 | 5 | | | |
———————————

Корінець
медичного висновку N ________________ на
дитину-інваліда віком до 16 років
від «___» __________________ 19______р.

1.Прізвище, ім’я та по батькові дитини ___________________________________________________________

2.Дата народження ___________________________________________________________________________
(рік, місяць, число)

3.Прізвище, ім’я, по батькові матері, батька, опікуна (необхідне підкреслити) ___________________________

4.Місце проживання батьків (опікуна)___________________________________________________________

5.Захворювання (патологічний стан) ____________________________________________________________

відповідає розділу ___________ пункту ________ підпункту_________ «Переліку медичних показань».

Дійсний до «____» __________ 19_____р.

Дата перегляду «_____» __________ 19____р.

Головний лікар _________________________________________________________________________________
підпис, ініціали, прізвище

Заступник головного
лікаря по медичній
частині ________________________________________________________________________________________

Лікар, який лікує________________________________________________________________________________

Направлено в районний (міський) відділ соціального забезпечення __________________________________
дата

___________________________________________________________________________________________
адреса

Поштова квитанція ___________________________________________________________________________

BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И АРХИВАМИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5 июля 2007 г.
N 454
(САЗ 07-28)

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 73 Конституции Приднестровской Молдавской Республики постановляю:

1. Реорганизовать Государственное учреждение «Государственные архивы Приднестровской Молдавской Республики» в Государственную службу управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики.

2. Утвердить Положение о Государственной службе управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 1), структуру Государственной службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 2), систему архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 3). Установить штатную численность Государственной службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики в количестве 27 единиц.

3. Определить Государственную службу управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики правопреемником Государственного учреждения «Государственные архивы Приднестровской Молдавской Республики».

4. Считать утратившим силу:

а) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2000 года N 275 «О реорганизации Государственной архивной службы в связи с формированием Кабинета министров»;

б) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2000 года N 536 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Государственного учреждения «Государственные архивы Приднестровской Молдавской Республики» с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2001 N 86, от 22 марта 2002 N 210 (САЗ 02-12), от 27 мая 2003 N 232 (САЗ 03-22), от 19 февраля 2004 N 78 (САЗ 04-8), от 23 ноября 2004 N 604 (САЗ 04-48), от 19 декабря 2006 N 732 (САЗ 06-52);

в) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 2001 года N 287 «О создании межведомственных архивов по личному составу» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 6 октября 2005 года N 518 (САЗ 05-41);

г) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 декабря 2005 года N 712 «О создании межведомственных архивов по личному составу государственных администраций сел (поселков)» (САЗ 05-52).

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

ПРЕЗИДЕНТ

И.СМИРНОВ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Тирасполь

5 июля 2007 г.

N 454

Приложение N 1 к
Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 5 июля 2007 года N 454

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной службе управления документацией и архивами
Приднестровской Молдавской Республики
1. Общие положения

1. Государственная служба управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики (далее — ГСУДА) является республиканским межведомственным, межотраслевым органом управления и контроля (надзора), осуществляющим реализацию государственной политики в области управления документацией и архивного дела в Приднестровской Молдавской Республике.

2. ГСУДА подчиняется по вопросам своей компетенции, установленной настоящим Положением, Президенту Приднестровской Молдавской Республики (далее — Президент), является самостоятельным ведомством с правом самостоятельного правового регулирования вопросов в пределах своей компетенции.

3. ГСУДА обеспечивает централизованное государственное регулирование развития архивного дела и управления документацией, научно-технического прогресса в этих областях, осуществляет отраслевую, межотраслевую координацию деятельности государственных и ведомственных архивов и служб документационного обеспечения управления, контролирует соблюдение законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области архивного дела и управления документацией.

4. ГСУДА в своей деятельности руководствуется Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 20 июля 1993 года «Об Архивном фонде Приднестровской Молдавской Республики» (СЗМР 93-3 ) с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2005 года N 583-ЗИД-III (САЗ 05-27), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 2004 года N 411-З-III «О документационном обеспечении управления» (САЗ 04-21) с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2005 года N 583-ЗИД-III (САЗ 05-27) и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

5. В систему архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики входят:

а) ГСУДА:

1) Аппарат ГСУДА;

2) Центральный государственный архив Приднестровской Молдавской Республики (с выполнением функции государственного архива города Тирасполь);

3) Центральный государственный архив аудиовизуальной и электронной документации Приднестровской Молдавской Республики;

б) территориальные управления документацией и архивами:

1) государственные архивы районов и городов;

2) межведомственные архивы по личному составу районов и городов;

в) межведомственные архивы по личному составу государственных администраций сел и поселков.

6. Органы системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики выполняют функцию государства по обеспечению государственной политики в области архивного дела и управления документацией.

7. Территориальные управления документацией и архивами входят в единую систему архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики и совмещают функции:

а) органа управления и контроля в области архивного дела и управления документацией на соответствующей территории;

б) государственного архива (архивохранилища), обеспечивающего постоянное хранение и использование документов Архивного фонда Приднестровской Молдавской Республики (далее — Архивный фонд) соответствующей территории;

в) межведомственного архива по личному составу города и района, обеспечивающего хранение документов по личному составу организаций соответствующей территории.

8. Территориальные управления документацией и архивами осуществляют управление Архивным фондом соответствующей территории и находятся в двойном подчинении: ГСУДА, осуществляющей нормативно-методическое руководство и обеспечение их деятельности; соответствующей государственной администрации района (города), обеспечивающей их финансирование из средств местного бюджета, материально-техническое обеспечение, кадровое наполнение и развитие архивного дела на данной территории.

9. Государственные архивы районов и городов и межведомственные архивы по личному составу городов и районов являются структурными подразделениями территориальных управлений документацией и архивами.

10. Межведомственные архивы по личному составу государственных администраций сел и поселков являются подразделениями государственных администраций сел (поселков) и находятся в двойном подчинении: территориального управления документацией и архивами районов и городов, осуществляющим нормативно-методическое руководство и обеспечение их деятельности; соответствующей государственной администрации села (поселка), обеспечивающей их финансирование из средств местного бюджета, материально-техническое обеспечение, кадровое наполнение и развитие архивного дела на данной территории.

11. Штатная численность архивных подразделений определяется исходя из следующих нормативов: для государственных архивов — 10 тысяч едениц постоянного хранения на одного специалиста; для межведомственных архивов по личному составу — 5 тысяч едениц хранения по личному составу на одного специалиста.

12. ГСУДА является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, круглую печать с изображением Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики и со своим наименованием, самостоятельную смету расходов, а также необходимые в своей деятельности соответствующие бланки и штампы, текущий бюджетный и иные счета.

13. ГСУДА финансируется из средств Республиканского бюджета, формирует самостоятельно бюджет своего развития и развития архивного дела Приднестровской Молдавской Республики.

14. ГСУДА осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами государственной власти и управления, а также научно-исследовательскими учреждениями, учреждениями народного образования и просвещения, учреждениями культуры, общественными объединениями.

2. Основные задачи ГСУДА

15. Основными задачами ГСУДА являются:

а) управление, формирование, обеспечение сохранности и использование Архивного фонда;

б) ведение централизованного государственного учета документов Архивного фонда и обеспечение информацией о его составе и содержании органов государственной власти и управления, физических и юридических лиц;

в) осуществление унификации и стандартизации систем документации, отражающих основные функции государственного управления и отношения юридических и физических лиц с органами государственной власти, местного самоуправления и между собой;

г) установление единых принципов документирования, документооборота, хранения и использования документов органов государственной власти, местного самоуправления и организаций всех форм собственности;

д) контроль за сохранностью документальных фондов, входящих в состав Архивного фонда, с целью обеспечения их использования в интересах граждан, общества, государства;

е) определение сроков хранения документов органов государственной власти, местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, до истечения которых эти документы не могут быть уничтожены;

ж) формирование и осуществление единой научно-технической политики в области документационного обеспечения управления с учетом использования новейших информационных технологий;

з) развитие законодательства и нормативно-методической базы в области документационного обеспечения управления;

и) координация деятельности органов государственной власти и управления в области архивного дела и документации, развитие совместно с этими органами государственной системы делопроизводства и унифицированных систем документации;

к) осуществление анализа состояния архивного дела и документационного обеспечения управления, изучение тенденций и закономерностей, определение концепции и стратегии их развития;

л) разработка единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда;

м) контроль за соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области архивного дела и управления документацией;

н) осуществление международных связей в области архивного дела и управления документацией.

3. Основные функции ГСУДА

16. ГСУДА в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие основные функции:

1) осуществляет государственный контроль (надзор) и управление Архивным фондом;

2) осуществляет межотраслевое организационно-методическое руководство и контроль за работой государственных и ведомственных архивов, организацией документов в делопроизводстве органов государственной власти и управления; участвует в мероприятиях по развитию сети ведомственных архивов и организации их работы;

3) устанавливает порядок государственного учета документов Архивного фонда, ведет централизованный государственный учет этих документов, осуществляет контроль за их сохранностью и использованием; устанавливает порядок отнесения архивных документов к особо ценным и уникальным, а также порядок создания и хранения их страховых копий;

4) организует комплектование и хранение документов Архивного фонда в государственных архивах, контролирует соблюдение установленного порядка передачи документов в указанные архивы;

5) обеспечивает подготовку проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам управления документацией и архивным делом Приднестровской Молдавской Республики;

6) разрабатывает проекты и организует реализацию программ развития архивного дела, а также разработку и выполнение перспективных и текущих планов деятельности органов системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики;

7) организует и проводит в установленном порядке работу по совершенствованию системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики;

8) организует экспертизу научной и практической ценности документов органов государственной власти и управления, организаций всех форм собственности и отбор этих документов на постоянное хранение в государственные архивы;

9) рассматривает и согласовывает в порядке межведомственного взаимодействия нормативные акты и предложения органов государственной власти и управления по вопросам хранения, комплектования и использования Документального и Архивного фондов, в том числе с указанием сроков хранения;

10) устанавливает порядок отнесения документов к составу Архивного фонда и экспертизы их ценности, определяет категории организаций, документы которых подлежат включению в состав Архивного фонда; разрабатывает и утверждает типовые перечни документов, подлежащих передаче на постоянное хранение, и типовые перечни с указанием сроков хранения документов, согласовывает разработанные органами государственной власти ведомственные перечни документов, номенклатуры дел, бланки;

11) устанавливает единые принципы документирования, документооборота и хранения документов органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, а также разрабатывает унифицированные системы документации;

12) организует и координирует работу по унификации документов, правил документирования, организации работы с документами и хранения документов;

13) реализует преимущественное право государства на приобретение документов негосударственной части Архивного фонда, содействует в этом органам системы ГСУДА;

14) определяет политику информатизации в области архивного дела, организует создание отраслевых и межотраслевых информационных сетей и баз данных, а также традиционных видов архивных справочников для обеспечения поиска информации о составе и содержании Архивного фонда;

15) координирует и направляет работу органов системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики, а также научно-методических советов в области архивоведения, документоведения, археографии и истории государственных учреждений;

16) проверяет выполнение организациями независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы требований законодательства в области архивного дела, обеспечения сохранности, комплектования и использования архивных фондов и организации документов в делопроизводстве;

17) оказывает содействие собственникам негосударственных архивов в сохранении, комплектовании и использовании этих архивов;

18) определяет порядок использования документов в государственных архивах, согласовывает порядок использования документов в ведомственных архивах;

19) организует исполнение социально-правовых запросов в установленном законом порядке о подтверждении отдельных фактов, явлений, сведений;

20) осуществляет экспертизу ценности и научно-техническую обработку документов организаций;

21) обеспечивает государственное хранение документов организаций негосударственной формы собственности, в том числе не являющихся источниками комплектования Архивного фонда;

22) оказывает консультативную помощь гражданам и юридическим лицам в области архивного дела и документационного обеспечения управления;

23) организует издание документов Архивного фонда, справочно-информационной литературы о составе и содержании документов Архивного фонда, координирует работу по изучению общественных потребностей в ретроспективной информации и эффективности использования документов;

24) готовит предложения по разработке проектно-сметной документации, осуществляет в соответствии с утвержденными государственными программами финансирование строительства и ремонта зданий органов системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики;

25) разрабатывает предложения к проекту Республиканского бюджета в отношении расходов на содержание органов системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики, обеспечивает их финансирование;

26) взаимодействует в установленном порядке с архивными службами и архивными учреждениями других государств, принимает участие в работе международных организаций по архивному делу и делопроизводству; обеспечивает международные связи с отделением Международного союза архивистов — ЕВРАЗИКА;

27) устанавливает порядок временного вывоза за пределы Приднестровской Молдавской Республики документов государственной и негосударственной части Архивного фонда, а также уникальных и особо ценных документов;

28) организует внедрение в практику работы государственных архивов Приднестровской Молдавской Республики наиболее рациональных систем и методов хранения, реставрации, консервации, копирования, использования и охраны документов;

29) организует повышение квалификации работников системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики, а также работников ведомственных архивов и делопроизводственных подразделений органов государственной власти и управления, хозяйствующих субъектов всех форм собственности;

30) содействует решению вопросов улучшения условий труда работников органов системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики, их социальной защиты;

31) взаимодействует с республиканской общественной организацией «Общество историков-архивистов».

4. Полномочия ГСУДА

17. ГСУДА в пределах своей компетенции:

а) запрашивает и получает в установленном порядке от органов государственной власти, а также организаций независимо от их ведомственной подчиненности необходимую информацию о работе архивов и об организации документов в делопроизводстве;

б) разрабатывает и вводит в установленном порядке формы статистической отчетности по вопросам, входящим в компетенцию ГСУДА;

в) заслушивает представителей органов государственной власти и управления, а также организаций независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы по вопросам работы архивов и организации документов в делопроизводстве;

г) дает в пределах своей компетенции органам государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики, организациям независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы обязательные для исполнения письменные указания по работе архивов и организации документов в делопроизводстве;

д) согласовывает отраслевые стандарты, инструкции и учебные программы по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве, разрабатываемые органами государственной власти и управления;

е) разрабатывает и утверждает обязательные для исполнения нормативно-методические документы по архивному делу и организации документов в делопроизводстве;

ж) объявляет конкурсы на выполнение работ в области архивоведения, документоведения и археографии;

з) проводит плановые и внеплановые проверки выполнения органами государственной власти и управления, организациями независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы требований законодательства в области архивного дела, обеспечения сохранности и использования архивных документов и организации документов в делопроизводстве;

и) осуществляет инспектирование архивов и служб документационного обеспечения управления органов государственной власти и управления, а также юридических лиц всех организационно-правовых форм и форм собственности, получает доступ к документам и обследует архивные помещения и производственные участки, где хранятся делопроизводственные и архивные документы;

к) получает от должностных лиц письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проверок;

л) привлекает к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством должностных и физических лиц, допустивших нарушения в области архивного дела и установленного порядка ведения делопроизводства;

м) осуществляет управление органами системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики; согласовывает годовые планы работы, а также положения территориальных управлений документацией и архивами.

18. ГСУДА вправе издавать ведомственные нормативные акты, являющиеся обязательными для органов государственной власти и управления, местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан.

5. Руководство ГСУДА

19. ГСУДА возглавляет начальник ГСУДА, который является государственным должностным лицом, назначается на должность и освобождается от должности Президентом Приднестровской Молдавской Республики.

Начальник ГСУДА:

а) осуществляет на основе единоначалия общее руководство деятельностью ГСУДА, а также нормативно-методическое руководство органами системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики, несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на ГСУДА;

б) вносит в установленном порядке на рассмотрение Президенту проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию ГСУДА и подлежащим нормативному регулированию Президентом;

в) назначает на должность и освобождает от должности заместителей, руководителей и специалистов структурных подразделений;

г) определяет структуру в пределах установленной численности, штатное расписание ГСУДА в пределах, выделенных на соответствующий период бюджетных ассигнований, изменяет структуру и штатное расписание ГСУДА без изменения ее функций;

д) согласовывает вопросы назначения на должность и освобождения от должности руководителей территориальных управлений документацией и архивами;

е) рекомендует к назначению на должность руководителей ведомственных архивов органов государственной власти и управления, наделенных в соответствии с действующим законодательством правом постоянного хранения документов Архивного фонда;

ж) издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, обязательные для исполнения органами системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики и организует проверку их исполнения; в необходимых случаях издает совместно с руководителями органов государственной власти и управления ведомственные нормативные правовые акты по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве;

з) утверждает положения о структурных подразделениях ГСУДА;

и) утверждает должностные инструкции руководителей структурных подразделений и специалистов ГСУДА;

к) рассматривает дела об административных правонарушениях в области архивного дела и установленного порядка ведения делопроизводства, налагает административные взыскания;

л) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

20. В ГСУДА образуются:

а) коллегия ГСУДА при начальнике ГСУДА с выполнением функций Научно-методического совета архивной отрасли республики.

Коллегия ГСУДА образуется в составе начальника Государственной службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики, его заместителей, начальников структурных подразделений Государственной службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики, начальников Служб управления документацией и архивами районов и городов, руководителей служб документационного обеспечения управления и центральных ведомственных архивов органов государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики.

Коллегия ГСУДА является совещательным органом, рассматривает важнейшие вопросы государственного регулирования развития архивного дела и управления документацией, организации и деятельности государственных архивов, состояния архивов органов государственной власти и управления, подбора и расстановки кадров, проекты важнейших нормативных правовых актов в области архивного дела и управления документацией; заслушивает доклады руководителей и специалистов органов системы архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики.

Решения коллегии оформляются протоколами, носят рекомендательный характер и реализуются распорядительным актом начальника ГСУДА.

б) Центральная экспертно-проверочная комиссия ГСУДА (далее — ЦЭПК ГСУДА) в составе начальников управлений и отделов, а также специалистов ГСУДА.

ЦЭПК ГСУДА — коллегиальный орган, рассматривающий вопросы, связанные с определением состава документов Архивного фонда, проведением экспертизы ценности документов, а также рассмотрения перечней документов всех типов с указанием сроков хранения, итогов научно-технической обработки документов организаций.

Решения ЦЭПК ГСУДА оформляются протоколами. Разрешение на выделение к уничтожению документов, не представляющих научно-исторической ценности и вышедших из практического применения, выдается в виде ордера с указанием валовой нумерации в рамках делопроизводственного года.

Разрешение на выделение к уничтожению документов организациям, не являющимся источниками комплектования Архивного фонда, рассматриваются экспертно-проверочными комиссиями территориальных управлений документацией и архивами.

21. В Центральном государственном архиве Приднестровской Молдавской Республики образуется Экспертно-проверочная комиссия Центрального государственного архива (далее — ЭПК ЦГА) в составе директора ЦГА (председатель комиссии), начальников управлений и отделов, специалистов ЦГА.

ЭПК ЦГА — совещательный орган, рассматривающий вопросы, связанные с проведением экспертизы ценности и отбора документов города Тирасполь на постоянное и долговременное хранение, выделением к уничтожению документов с истекшими сроками хранения, научно-методическим обеспечением практической деятельности ЦГА, связанной с формированием Архивного фонда города Тирасполь.

ЭПК ЦГА осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об экспертно-проверочной комиссии Центрального государственного архива Приднестровской Молдавской Республики.

Приложение N 2 к
Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 5 июля 2007 года N 454

СТРУКТУРА
Государственной службы управления документацией и архивами
Приднестровской Молдавской Республики

——————————————————————— | Номер п/п | Наименование должности | Количество | |————|——————————————|————| | 1 | 2 | 3 | |————|——————————————|————| | 1 | Руководство | | | | Начальник ГСУДА | 1 | | | Заместитель начальника ГСУДА | 1 | | | Итого: | 2 | | | | | | 2 | Управление организационно-правовой и | | | | аналитической работы | | | | Начальник Управления | 1 | | 2.1 | Отдел правового обеспечения | | | | Заместитель начальника Управления | | | | Начальник отдела | 1 | | | Главный специалист | 1 | | | Ведущий специалист | 1 | | 2.2 | Финансово-экономический отдел | | | | Заместитель начальника Управления, | | | | Главный бухгалтер | 1 | | | Главный специалист | 1 | | | Итого: | 6 | | | | | | 3 | Управление документацией и формирования | | | | Архивного фонда | | | | Начальник Управления | 1 | | | Заместитель начальника Управления | 1 | | | Главный специалист | 2 | | | Ведущий специалист | 2 | | | Итого: | 6 | | | | | | 4 | Управление государственного учета | | | | и автоматизирования информационных | | | | технологий — Центральный государственный | | | | архив аудиовизуальной и электронной | | | | документации Приднестровской Молдавской | | | | Республики | | | | Начальник Управления | 1 | | | Заместитель начальника Управления | 1 | | | Главный специалист | 2 | | | Ведущий специалист | 2 | | | Итого: | 6 | | | | | | 5 | Центральный государственный архив | | | | Приднестровской Молдавской Республики — | | | | Управление | | | | Начальник Управления, директор | | | | Центрального государственного архива | 1 | | | Заместитель начальника Управления | 1 | | | Главный специалист | 1 | | | Ведущий специалист | 2 | | | Специалист | 1 | | | Итого: | 6 | | | | | | | Водитель | 1 | | | | | | | ВСЕГО: | 27 | | | | | ———————————————————————

Приложение N 3 к
Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 5 июля 2007 года N 454

Система архивной отрасли
Приднестровской Молдавской Республики

1. ГСУДА:

а) Аппарат;

б) Центральный государственный архив Приднестровской Молдавской Республики;

в) Центральный государственный архив аудиовизуальной и электронной документации Приднестровской Молдавской Республики.

2. Территориальные управления документацией и архивами:

а) государственные архивы городов и районов:

1) Бендерский городской государственный архив;

2) Государственный архив Григориопольского района;

3) Государственный архив Дубоссарского района;

4) Государственный архив Каменского района;

5) Государственный архив Рыбницкого района;

6) Государственный архив Слободзейского района;

б) межведомственные архивы по личному составу городов и районов:

1) межведомственный архив по личному составу города Бендеры;

2) межведомственный архив по личному составу Григориопольского

района;

3) межведомственный архив по личному составу Дубоссарского

района;

4) межведомственный архив по личному составу Каменского района;

5) межведомственный архив по личному составу Рыбницкого района;

6) межведомственный архив по личному составу Слободзейского

района;

7) межведомственный архив по личному составу города Тирасполь;

в) межведомственные архивы по личному составу государственных

администраций сел и поселков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *