Сколько баллов у ИП

Сколько баллов у ИП

Содержание

30 марта 2018 03:47

Для расчета будущей пенсии, каждый год трудовой деятельности оценивается в индивидуальных пенсионных коэффициента, количество которых напрямую зависит от страхового стажа и официального заработка. Но пенсионные коэффициенты начисляются не только когда гражданин работает.

В жизни существуют периоды так называемой социально значимой деятельности. К ним относится – рождение ребенка и уход за ним. В это время мама не имеет возможности работать, но её страховая пенсия формируется, потому что ей начисляются пенсионные коэффициенты, а сами периоды ухода за ребенком засчитываются в стаж. За каждый год ухода за ребенком до исполнения ему полутора лет назначается определенное количество пенсионных коэффициентов.

-1,8 пенсионного коэффициента за один год ухода – за первым ребенком,

-3,6 пенсионного коэффициента за один год ухода – за вторым ребенком,

-5,4 пенсионного коэффициента за один год ухода – за третьим или четвертым ребенком.

При расчете пенсии, начисленные за уход коэффициенты будут суммированы с коэффициентами, накопленными за трудовую деятельность.

При этом, если женщина, например, работала официально в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком, то у неё будет право выбора, какие коэффициенты использовать при расчёте своей пенсии: или за работу, или за нестраховой период. Если несколько входящих в страховой стаж периодов совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из них – наиболее выгодный.

Кстати, семья вправе решать, кому идти в отпуск по уходу за ребенком: отцу или матери. От этого решения будет зависеть, кому из родителей полагаются коэффициенты к пенсии.

В 2018 году для назначения страховой пенсии нужно накопить не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных коэффициентов. Узнать количество уже накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР и в мобильном приложении ПФР.

Ваня Иванова

В събота по Нова телевизия, Социалният министър Бисер Петков каза, че темата за отпадането на добавката за клас прослужено време никога не е била приоритет за правителството.

Въпросът дали трябва да се премахне допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите е поставян неведнъж от работодателите и от синдикатите, но на този етап няма съгласие.

Според работодателите, класът за прослужено време е анахронизъм и трябва да отпадне. Според тях по-добре заплатата да се определя от личните качества на служителя, без оглед на стажа.

Според синдикатите премахването на допълнителния процент ще ощети стотици хиляди работещи.

Как беше преди 01.07.2007 г.?

Дотогава действаше Наредба за допълнителните и други парични възнаграждения /НДДТВ/. «Класът» се дефинираше в чл. 3 ал.2 като допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа

То се изчисляваше в процент върху основното трудово възнаграждение, определено с индивидуалния трудов договор. Минималният размер беше и тогава 0,6 на сто за всяка година трудов стаж и правото за получаване на това възнаграждение възникваше при трудов стаж, не по-малък от три години.

След 01.07.2007 г.

влезе в сила Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/

Според чл. 12, ал.1

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

В сравнение с отмененото възнаграждение по НДДТВ, описанието на това допълнително възнаграждение, бе доразвито чрез въвеждането на «професионален опит”- Т.е не само наличието на трудов стаж (определен по реда Кодекса на труда), но и придобития опит в резултат на продължителното упражняване на професията.

Кои са другите по-важни особености:

1.ДТВ за стаж е вид допълнително месечно възнаграждение с постоянен характер, което се изчислява отделно от основната заплата

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

В случаите по чл. 123 и 123а от КТ (при промяна на работодателя при сливане на предприятия, вливане на едно предприятие в друго и т.н.) при определянето на допълнителното възнаграждение за стаж и опит се зачита и времето, през което работникът или служителят е работил в предприятието преди промяната на работодателя.

2. ДТВ за стаж се начислява за придобит трудов стаж по една и съща или сходна професия

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита трудовия стаж на работника или служителя, придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Документи, служещи са доказване, са трудовата книжка, професионална характеристика, длъжностна характеристика, карти за оценка на работното място.

3. Минимален размер на ДТВ за стаж е 0.6 за всяка година продобит професионален стаж

Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво.

С ПМС № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

С колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор– ал. 7 на чл. 12 от наредбата.

4. ДТВ за стаж следва да се изплаща в рамките на съответната месечна продължителност на работното време

Съгласно чл. 12 (8) Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време — по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

Пример 1 : Лице работи на основен трудов договор 4 часа, където се начислява ДТВ за трудов стаж и прослужено време. На втори трудов договор работи пак на 4 часа и има право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит както по основното, така и по допълнително трудово възнаграждение.

Пример 2: Ако едно лице е на основен трудов договор 8 часа и втори трудов договор 2 часа при друг работодател – не се начислява ДТВ за стаж и професионален опит по втория трудов договор , тъй като основният трудов договор е за 8 часа (пълно работно време)

Пример 3: Ако едно лице е на основен трудов договор 4 часа и втори трудов договор — 8 часа при друг работодател – ДТВ за стаж и професионален опит по втория трудов договор следва да се начисли върху възнаграждението за 4 часа, т.е до допълването до 8 часа месечната продължителност на работното време.

5. Правото на ДТВ за стаж възникава след 1 година придобит трудов стаж и професионален опит

Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.

Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.

6. Право на ДТВ за стаж по втори трудов договор, ако по първия трудов договор е в неплатен отпуск

Съгласно писмо изх. № 94-ДД-494 от 26.02.2007 г. на МТСП в случай, че по време на неплатения отпуск работникът или служителят работи по втори трудов договор, трудовият стаж ще му бъде зачетен при втория работодател. Това означава, че ДТВ за стаж следва да се начисли при втория работодател.

Този трудов стаж не се отразява в трудовата книжка на лицето, защото при сключване на допълнителен трудов договор в нея е вписано възникването на основното трудово правоотношение и тя не е приключена.10 В чл. 160, ал. 2 от КТ е предвидено, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в този кодекс или в друг нормативен акт.

От системата Въпроси и отговори на МТСП

Признава ли се времето, през което лицето е било регистрирано в Бюрото по труда за начисляване процент за трудов стаж и проф. опит ?

Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 1 НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. С оглед на горното, трудовият стаж, зачетен съгласно и чл. 354, т. 7 КТ (времето, през което работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица) не следва да се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като признатия на тези основания трудов стаж не е придобит в друго предприятие, а е зачетен за такъв като време, през което не е съществувало трудово правоотношение.

Как се удостоверява пред нов работодател стаж когато лице е работило с договор за управление и контрол? Следва ли върху този стаж да се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален и опит ?

В чл. 12, ал. 4, т. 2 от НСОРЗ е предвидено, че при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Осигурителният стаж на лицата се доказва с осигурителна книжка, от която е видно дали са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, както и дали са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор

Вступивший в силу с 2015 года новый закон «О страховых пенсиях» очень существенно изменил условия их назначения. Новые правила расчета пенсии оказывают влияние не только на ее размер, но и на то, как долго придется зарабатывать право на нее.

Большинство тех, кто решился на самостоятельное обеспечение себя работой в 90-е годы, уже достигли пенсионного возраста или приближаются к нему. Значительную часть жизни эти люди отработали в СССР и, соответственно, имеют трудовую книжку и какой то стаж. Пенсионный закон, действующий до начала 2015 года определял право на пенсию просто:

  • возраст 55-60 лет (для мужчин и женщин соответственно);
  • 5 лет трудового стажа или столько же страхового — обеспеченного уплатой страховых взносов в ПФР.

Пенсии ИП рассчитывались практически в том же размере, как и у тех, кто работал по найму. Минимум половина размера была обеспечена за счет стажа, отработанного еще в советское время. Требования к возрасту остались прежними, а вот к стажу и уплате страховых взносов — изменились.

Новые требования к стажу ИП

С введением нового закона изменились требования к стажу индивидуальных предпринимателей — теперь его требуется 15 лет. Вводится новая величина постепенно, в 2015 году она составляет 6 лет. В стаж предпринимателя будет засчитан только тот период, за который будут уплачены взносы в ПФР, при этом не имеет значения, что предприниматель не осуществлял деятельность и, соответственно, не имел дохода.

Правда, теперь в стаж ИП, как и всем остальным будут засчитывать иные периоды: время службы, нахождения в декретном отпуске, ухода за инвалидами 1 группы и детьми-инвалидами. При условии, что будут представлены документы об отсутствии деятельности в эти периоды, они войдут в стаж без учета уплаты страховых взносов.

Уплата взносов и пенсионные баллы для предпринимателей

Кроме требований по возрасту и стажу, появилось еще одно: количество пенсионных баллов для приобретения права на пенсию должно быть не меньше 30. Вводится оно также постепенно, в 2015 году — 6,6 балла, каждый год величина увеличивается на 2,4 балла.

Индивидуальный предприниматель, с доходом ниже 300 000 рублей в год, уплачивает в ПФР 18 611 рублей и заработает за 2015 год всего 1,7 балла. Нетрудно подсчитать, сколько лет потребуется ИП, чтобы набрать требуемые 30 баллов.

Тем предпринимателям, кто работал до 2015 года, часть пенсионных баллов будет насчитана из «старого стажа». В любом случае, стоит заранее поинтересоваться, в каком количестве они имеются, чтобы к наступлению пенсионного возраста их было не меньше, чем требуется.

Как рассчитать размер будущей пенсии

Узнайте, как размер пенсии зависит от стажа и от размера зарплаты. Смотрите формулы и пример расчёта пенсии!

Как воспользоваться своими пенсионными накоплениями?

У кого и на каких счетах формировались пенсионные накопления? Когда стало возможным забрать накопления, а так же в какой форме они могут быть выплачены – читайте здесь

Что засчитывается в стаж вместе с работой

В расчёте трудового стажа учитывается не только рабочее время, но и другие периоды жизни. Читайте подробности.

Как формируется накопительная часть пенсии?

Базовая, страховая и накопительная части пенсии – в чем основные отличия между ними? Как формируются пенсионные накопления, а также как и когда можно будет их получить — смотрите подробности здесь

Нет. Право на страховую пенсию зависит от стажа и количества баллов. Оба показателя каждый год меняются. Если для получения страховой пенсии в 2017 году требовалось 11,4 балла, то в 2018 году — уже 13,8 балла, в 2019 — 16,2 балла. Прогрессивное повышение происходит и со стажем. В прошлом году минимальный стаж для оформления пенсии должен был быть не менее 9 лет, а в 2019 требуется уже 10 лет. Если стажа или баллов у вас не хватает, то в страховой пенсии вам откажут и назначат социальную.

Вопрос-ответ Как проверить свои пенсионные баллы и трудовой стаж?

Можно ли что-то сделать, если не хватает баллов и стажа?

Если баллов не хватает, их можно докупить. Для этого необходимо:

— обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства;

— подать заявление о добровольной уплате страховых взносов;

— оплатить взнос за текущий год.

Одновременно с покупкой баллов человек приобретает и годы трудового стажа. Все периоды уплаты взносов засчитываются в стаж. Засчитать можно не более половины от минимально требуемого для назначения пенсии стажа. Так, для получения в 2019 году страховой пенсии необходимо 10 лет стажа, а докупить разрешено не более 50%, то есть не более 5 лет.

Вопрос-ответ Где подтвердить стаж для пенсии, если компанию ликвидировали?

Во сколько обойдется покупка пенсионных баллов?

Размер страховых взносов напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. Формула, по которой рассчитывается минимальная годовая сумма, выглядит так:

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) × 22% × 12 месяцев (федеральный МРОТ с 1. 01. 2019 = 11280 руб.).

Таким образом, минимальная сумма взноса за 2019 год составляет:

11 280 * 22% * 12 месяцев = 29 779 рублей

Заплатив в ПФР такую сумму, человек сможет заработать около 2 баллов и один год страхового стажа.

При покупке баллов нельзя заплатить сумму меньше минимального размера, а больше — можно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *